• Dzieci

  • Personel

  • Gabinet

POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW

mgr Ewa Baran-Pełka


Dyrektor poradni

Psycholog, diagnosta i terapeuta
Neuroterapeuta II stopnia

e-mail:


Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła szkolenie I i II stopnia w zakresie Terapii EEG Biofeedback.

Od 2007 roku ściśle związana z sektorem Niepublicznych Poradni, w których – pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami.

Zajmuje się zaburzeniami poznawczymi, takimi jak: trudności w zakresie percepcji, procesów uwagowych, pamięci, myślenia, dysleksją, jak również problemami emocjonalnymi: lękami, zaburzeniami nastroju, trudnościami społecznymi.

Prowadzi terapię i treningi indywidualne, na których rozwijane są konkretne zdolności: umiejętność efektywnej nauki, asertywność, zarządzanie emocjami w sytuacjach stresowych, efektywna komunikacja, autoprezentacja. Wzmacniane jest poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, sprawstwa i kontroli.
Wspiera rodziców w zakresie kompetencji i umiejętności wychowawczych, rozwiązywania konfliktów i bieżących problemów.

W codziennej pracy wykorzystuje najnowsze zdobycze psychologii poznawczej, rozwojowej oraz neurokognitywistyki, pracując dwoma metodami terapeutycznymi: poznawczo-behawioralną oraz EEG Biofeedback.

mgr EWA ŚLĘCZKOWSKA


Magister filologii polskiej oraz absolwentka podyplomowych studiów logopedycznych.
Dzięki pracy w przedszkolach, szkole i ZOL –u posiada bogate 7- letnie doświadczenie zawodowe.
Praca z dziećmi, doskonalenie ich wymowy oraz obserwowanie postępów terapeutycznych są jej prawdziwą pasją i źródłem ogromnej satysfakcji. Każde zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, terapia prowadzona jest w taki sposób, aby nie przemęczając małego pacjenta, osiągnąć maksimum skuteczności.

Pani Ewa oferuje pomoc dzieciom i młodzieży w zakresie:
- diagnozy zaburzeń mowy,
- terapii wad wymowy,
- terapii ORM
- terapii mowy bezdźwięcznej,
- terapii zaburzeń słuchu fonematycznego,
- terapii nosowania.


„ Moją codzienną praktykę pedagogiczną dopełniają moje cudowne dzieci – Kuba i Antosia. Wybrałam ten zawód, ponieważ logopedia to dla mnie pasja i przyjemność.”

mgr JOANNA STÓJ


Absolwentka dwustopniowych studiów na kierunku logopedia z audiologią, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Policealnej Szkoły Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach k. Warszawy na kierunku: protetyka słuchu. Ukończyła szkolenie I i II stopnia w zakresie diagnozy i terapii Metodą Warnkego.


Zainteresowania zawodowe wiąże z trudnościami mowy wynikającymi z zaburzeń narządu słuchu, zaburzeń rozwojowych, opóźnionego rozwoju mowy itp.


Jako terapeuta Metody Warnkego łączy ze sobą wiedzę zdobytą podczas studiów logopedycznych z zakresu mowy i komunikacji oraz studiów protetycznych z obszaru zaburzeń słuchu, szczególnie centralnego przetwarzania słuchowego, który negatywnie wpływa na naukę i rozwój umiejętności szkolnych.

W swojej pracy szczególną wagę przykłada do indywidualnego dopasowania metod terapeutycznych do potrzeb danego pacjenta. Stara się, aby proces terapii był atrakcyjny dla dziecka a to przyczyniało się do podejmowania wysiłku, jaki jest niezbędny dla uzyskania efektów.


Na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę i podnosi kwalifikacje zawodowe, aby móc oferować profesjonalną diagnozę i terapię logopedyczną na najwyższym poziomie.

Oferta usług:

Diagnoza w kierunku dysleksji
Diagnoza ADHD
Diagnowa w kierunku dyskalkulii
Diagnoza predyspozycji zawodowych
Diagnoza gotowości szkolnej